Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Registar privrednih/poslovnih subjekata

16.06.2011.

Registar privrednih/poslovnih subjekata je organizaciona jedinica unutar Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu .

Predmet rada sudskog registra jeste postupanje po sudsko-registarskim predmetima koji se odnose se na vođenje evidencije o pravnim licima – subjektima upisa, od konstituisanja istih – osnivanja, do okončanja postojanja istih – brisanja iz sudskog registra. U sudski registar upisuju se svi osnovni podaci o subjektu upisa kao i svaka promjena kod subjekta upisa. U sudski registar upisuju se podaci i promjene koje se odnose na: naziv, sjedište, kapital, ovlaštena lica, firmu, djelatnost, osnivače, MBS, JI …

Na osnovu službenih evidencija postupajuće sudije i uposlenici sudskog registra daju strankama podatke koji se odnose na status subjekta upisa (uvjerenja stečaj, likvidacija…), aktuelno stanje (aktuelni izvod iz sudskog registra), podatke iz evidencije subjekta upisa od Osnivanja do zadnje promjene (istorijski izvod iz sudskog registra).

Prijave za registraciju kao i različiti zahtjevi zaprimaju se na pisarnici suda kod referenta - upisničara sudskog registra. Upisničar iste zavodi u službene evidencije suda ( REG I REGZ upisnike ) i razvodi dalje prema postupajućim sudijama i licima ovlaštenim za postupanje po predmetima u sudskom registru. Prijavu, kao i isprave i akte dostavljene u njenom prilogu cjeni i konačni akt donosi postupajući sudija. Postupajuća službena lica nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje podataka iz službene evidencije izdaju tražene podatke u skladu sa službenim evidencijama ovog suda. Nakon okončanja traženih radnji (izrade rješenja, uvjerenja, izvoda i sl.) predmeti se odlažu u pisarnicu suda i to kod referenta – upisničara i stranke ih, nakon uplate dužne takse mogu preuzeti u istom. 

S obzirom da se radi o vanparničnom postupku, sva komunikacija stranaka sa sudom koja se odnosi na postupanje po predmetima (postupanje po zaključcima, dopuna zahtjeva i sl.) obavlja se predavanjem pismena na upisnik suda kod referenta – upisničara.

Sve potrebne formulare možete preuzeti sa kartice "Prateći dokumenti" ili direktno na pisarnici registra.

Aktuelni izvod iz sudskog registra sadrži aktuelno stanje subjekta upisa, odnosno aktuelno stanje na dan izdavanja izvoda., a taksa se plaća 10 KM po stranici nakon izrade Izvoda.

Istorijski izvod iz sudskog registra sadrži podatke o subjektu upisa (osnivanje i sve izvršene promjene kod subjekta upisa), a uz Zahtjev za izdavanje istorijskog izvoda iz sudskog registra prilaže se i dokaz o uplati takse u visini od 10 KM po stranici.

Sudska taksa se uplaćuje na:
Žiro račun broj : 5620990000055687
Primalac: RAČUN JAVNIH PRIHODA BANJA LUKA
Vrsta prihoda: 722211
Budžetska organizacija: 1085001


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh