• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Likvidacija privrednog društva - koraci

  Likvidacija privrednog društva - koraci

  Vrste likvidacionog postupka su:

  1. dobrovoljni likvidacioni postupak (redovni i skraćeni);
  2. prinudni likvidacioni postupak;
  3. likvidacioni postupak po službenoj dužnosti;
  4. likvidacioni postupci utvrđeni drugim zakonima;

  Dobrovoljni likvidacioni postupak - redovni

  1. Donošenje odluke o pokretanju likvidacije i podnošenje prijedloga;
   • Odluku donosi ovlašteni organ poslovnog subjekta određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom poslovnog subjekta;
   • Prijedlog za pokretanje dobrovoljnog likvidacionog postupka na osnovu odluke podnose vlasnici kapitala poslovnog subjekta ili lice ovlašteno za zastupanje poslovnog subjekta;
   • Prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka predlagač podnosi na propisanom obrascu;
   • Uz prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka predlagač dostavlja dokumentaciju shodno članu 24 Zakona o likvidacionom postupku Republike Srpske;
   • Saslušanje predlagača-zakonskog zastupnika likvidacionog dužnika
   • Predlagač je obavezan da uplati predujam u iznosu koji odredi likvidacioni sudija za pokriće troškova likvidacionog postupk;
  2. Imenovanje likvidacionog upravnika;
   • Likvidacioni sudija imenuje likvidacionog upravnika rješenjem o otvaranju likvidacionog postupka;
   • Likvidacioni upravnik stiče svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje poslovnog subjekta upisom u Registar;
   • Likvidacioni sudija može, na prijedlog podnosioca prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka (predlagača), za likvidacionog upravnika imenovati člana uprave poslovnog subjekta, koji je upisan u Registar kao lice ovlašteno za zastupanje poslovnog subjekta;
   • Ako predlagač nije predložio lice za likvidacionog upravnika, likvidacioni sudija imenuje likvidacionog upravnika iz reda likvidacionih upravnika sa liste stečajnih upravnika, koju utvrđuje ministar pravde;
  3. Dostavljanje izvještaja o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog dužnika;
   • Likvidacioni upravnik nakon stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, likvidacionom sudiji dostavlja Izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog dužnika;
   • Likvidacioni upravnik izjavom, u pisanoj formi, garantuje tačnost i potpunost podataka u izvještaju;
   • Likvidacioni upravnik, nakon popisa imovine, potraživanja i povjerilaca, sačinjava početni bilans;
   • Likvidacioni upravnik likvidacionom sudiji dostavlja početni bilans u roku od 30 dana od dana imenovanja;
  4. Dostavljanje izvještaja o izvršenoj diobi uz prilaganje dokumentacije o sprovedenoj diobi i namirenju povjerilaca;
   • likvidacioni upravnik bez odlaganja ulazi u posjed imovine likvidacionog dužnika, obezbjeđuje imovinu, te, nakon okončane diobe, dostavlja likvidacionom sudiji Izvještaj o izvršenoj diobi i prilaže dokumentaciju o sprovedenoj diobi i namirenju povjerilaca;
   • Likvidacioni sudija može rješenjem razriješiti imenovanog likvidacionog upravnika ako ne ispunjava pomenute obaveze;
  5. Unovčenje imovine i isplata obaveza;
   • Likvidacioni upravnik bez odlaganja ulazi u posjed imovine likvidacionog dužnika, unovčava tu imovinu, ukoliko nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava u likvidacionoj masi za namirenje povjerilaca, te vrši namirenje povjerilaca;
   • Iz likvidacione mase likvidacioni upravnik prvo izmiruje troškove likvidacionog postupka;
   • Nakon izmirenja troškova likvidacionog postupka, likvidacioni upravnik izmiruje potraživanja povjerilaca;
  6. Podnošenje izvještaja o sprovedenoj likvidaciji;
   • Likvidacioni upravnik dostavlja prijedlog načina diobe likvidacionom sudiji, a po okončanom postupku diobe dostavlja Izvještaj o svim radnjama sprovedenim tokom postupka sa dokazima o izvršenom namirenju povjerilaca i Izvještaj o troškovima likvidacionog postupka;
  7. Okončanje ili obustava likvidacije;
   • Nakon što izvrši potpunu diobu imovine, likvidacioni sudija rješenjem zaključuje likvidacioni postupak, a likvidacionog upravnika razrješava dužnosti;
   • U slučaju da bude više prijavljenih potraživanja i na veće iznose koji se ne mogu izmiriti (nema sredstava) likvidator može predložiti direktno otvaranje stečajnog postupka;
   • Kada se direktno otvara stečajni postupak nalaže se uplata predujma na ime vođenja stečajnog postupka (predlagaču i povjeriocima);
  8. Brisanje privrednog subjekta iz Registra;
   • Po pravosnažnosti rješenja o zaključenju likvidacionog postupka, likvidacioni sudija nalaže brisanje poslovnog subjekta iz Registra;

  Dobrovoljni likvidacioni postupak - skraćeni

  1. Prijedlog mora biti na propisanom obrascu koji se nalazi na web stranici suda, na linku u prilogu desno;
  2. Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak se podnosi samo u slučaju ako nema dugovanja;
  3. Sud donosi zaključak i poziva stranku za dostavu dokumentacije shodno članu 51 Zakona o likvidacionom postupku;
  4. Stranka se poziva na ročište i nalaže se plaćanje sudske takse;
  5. Sud donosi rješenje o pokretanju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka i nalaže se stranci da izvrši uplatu Službenom glasniku RS radi objavljivanja;
  6. Vlasnik se upisuje u Registar imena-rok 3 godine u slučaju da se pojavi neka prijava;
  7. Nakon pravosnažnosti rješenje se dostavlja Registru radi brisanja pravnog lica i upisa vlasnika;

  • 1 - 1 / 1
  • 1