• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo

  11.06.2011.

  Nadležnost Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo može biti stvarna, mjesna i nadležnost suda u sporovima s međunarodnim elementom.

  Stvarna nadležnost Okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS (Sl.gl.RS br.119/08), član 27 b, kojim je propisano da Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

  1.       u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelastnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;

  2.       u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i na nutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

  3.       u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

  4.       u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;

  5.       u sporovima nastalim povodom djela za koje se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;

  6.       u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sporovođenja postupka stečaja i likvidacije;

  7.       u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar;

  8.       o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim presudama privrednih sudova;

  9.       o određivanju mjera osiguranja;

  10.   o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovni iz svoje nadležnosti;

  11.   o vršenju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti;

  12.   o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem;

  13.   o vršenju i drugih poslova uređenih zakonom.

  Viši privredni sud je nadležan:

  1.      da odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom;

  2.      da odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova;

  3.      da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i

  4.      da vrši druge poslove određene zakonom.

  Okružni privredni sud Istočno Sarajevo mjesno je nadležan za slijedeće opštine: Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac, Trnovo, Han Pijesak, Vlasenica, Šekovići, Milići, Rogatica, Višegrad, Rudo i Novo Goražde.  


  1192 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1